ForumSağlık2023

Sizce Sağlık Emekçileri İnsana Yakışır Çalışma Koşullarına Sahip mi?

Sağlıkçılar

Küreselleşmenin toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmesi, işgücü piyasalarını kuralsızlaştırması ve güvencesiz istihdam biçimlerini artırmasının ardından 1999 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma koşullarına ilişkin asgari ölçütleri belirleyen yeni bir kavram önerdi: İnsan Onuruna Yakışır İş/ İnsana Yakışır İş / Düzgün İş/ İyi İş olarak Türkçe’ye çevrilen Decent Work kavramı. ILO Çerçeve İnsana Yakışır İş Göstergeleri, aşağıdaki temel unsurları kapsıyor. Peki sizce, bu göstergelere bakarak, sağlık emekçilerinin “insana yakışır” koşullarda çalıştıklarını söyleyebilir miyiz?

1. istihdam olanakları (istihdam ve işsizlik düzeyleri)

 2. Yeterli/ insan onuruna yakışır kazanç ve üretken çalışma

3. İnsan onuruna yakışır çalışma süresi

4. İş, aile ve özel yaşamın uzlaştırılması

5. İş Güvencesi

7. İstihdamda eşit fırsatlar ve eşit muamele (etnisite, cinsiyet vb. nedenlerle ayrımcı uygulamaların olmaması)

8. Güvenli çalışma ortamı

9. Sosyal güvenlik

10. Sosyal diyalog, işveren ve işçilerin temsili (sendikalaşma ve toplu pazarlık düzeyi vb)

 *Ayrıntılı bilgi için İngilizce dilindeki bu rehbere bakabilirsiniz:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf

Yorum Ekle

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.