Röportajlar

Pandemide başlayan forum, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için fikir üretiyor

Her ikisi de tıp doktoru ve Forum Sağlık 2023 moderatör ekibi üyesi olan Özlem Kurt Azap ve Eriş Bilaloğlu sorularımızı yanıtladı:

2008 yılında TTB İSİH Kolunun bir çalışması sonucu çıkan İSİG Hizmet Sunum Model Taslağı

İşyerlerinde sağlığı korumak, İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSAGÜ) hizmetini tüm çalışanlara çağdaş kavramlara uygun ve etkin biçimde ulaştırmak için İşyeri Sağlık Birimi ve/veya İşyeri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi modeli için öneri geliştirmek amaçlanmıştır.

Ulusal İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Enstitüsü özerk yapıda oluşturularak güçlendirilmelidir.

Ulusal İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Enstitüsü özerk yapıda oluşturularak güçlendirilmelidir.

İş ilişkisinin niteliği ve süresi ne olursa olsun, her çalışan iş sağlığı hizmeti alma hakkına sahiptir ve bir işveren tüm çalışanlarına iş sağlığı hizmeti sunmak zorundadır.

İş ilişkisinin niteliği ve süresi ne olursa olsun, her çalışan iş sağlığı hizmeti alma hakkına sahiptir ve bir işveren tüm çalışanlarına iş sağlığı hizmeti sunmak zorundadır.

Tek bir modele dayalı sistem/model yerine farklı kapasitesi olan işyerleri ve çalışan grupları için farklı hizmet sunum yöntemleri geliştirilebilir.

Tek bir modele dayalı sistem/model yerine farklı kapasitesi olan işyerleri ve çalışan grupları için farklı hizmet sunum yöntemleri geliştirilebilir.

İSG çalışanlarının özlük haklarını ve mesleki bağımsızlığını gözeten, İSG hizmetlerini patronların boyunduruğundan kurtaran, üretim üzerinde işçilerin ve onların sendikalarının denetimini artıracak kamusal bir “İSG Hizmet Sunum Modelini” geliştirmek

İSG çalışanlarının özlük haklarını ve mesleki bağımsızlığını gözeten, İSG hizmetlerini patronların boyunduruğundan kurtaran, üretim üzerinde işçilerin ve onların sendikalarının denetimini artıracak kamusal bir “İSG Hizmet Sunum Modelini” geliştirmek, bugün gelinen noktada bir çözüm olarak durmaktadır

Uzman sayısını artırma çabası (nicelik), niteliğin önüne geçmeye başlamıştır

Uzman sayısını artırma çabası (nicelik), niteliğin önüne geçmeye başlamıştır

Yasa’nın 10 yıllık uygulamasında Çalışma Bakanlığı alanın tek hâkimi olmuş, meslek örgütleri süreçten bütünüyle dışlanmış, etkin bir denetim mekanizması oluşturulmaksızın hizmet satın alma üzerine kurulan model uygulanmıştır.

Yasa’nın 10 yıllık uygulamasında Çalışma Bakanlığı alanın tek hâkimi olmuş, meslek örgütleri süreçten bütünüyle dışlanmış, etkin bir denetim mekanizması oluşturulmaksızın hizmet satın alma üzerine kurulan model uygulanmıştır.

Geçen on sene içerisinde maalesef kanun hala tam anlamıyla yürürlükte değil.

Geçen on sene içerisinde maalesef kanun hala tam anlamıyla yürürlükte değil.

Tehlike sınıfına bakılmaksızın İYH çalışma süresi işçi başına 15 dakika/ay’dan az olmamalı.

Tehlike sınıfına bakılmaksızın İYH çalışma süresi işçi başına 15 dakika/ay’dan az olmamalı.

İSG hizmetleri ‘Sağlıklı işyeri’ kavramını odağına alan bir yaklaşımla, birinci basamak kamu sağlık hizmetleri içerisinde yapılanmalıdır.

İSG hizmetleri ‘Sağlıklı işyeri’ kavramını odağına alan bir yaklaşımla, birinci basamak kamu sağlık hizmetleri içerisinde yapılanmalıdır.

İşçi sağlığı ve güvenliğindeki kök sebep kapitalist üretim ilişkilerinin getirmiş olduğu kar hırsıdır.

İşçi sağlığı ve güvenliğindeki kök sebep kapitalist üretim ilişkilerinin getirmiş olduğu kar hırsıdır.

“Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” bulunmalıdır.

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için belirli zamanlarda toplanan ve kararlar alan bir “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” bulunmalıdır.

İOSGB mekânı, ekipmanı ve sürekli giderleri işverenlerce sağlanmalıdır

İOSGB mekânı, ekipmanı ve sürekli giderleri işverenlerce sağlanmalıdır

Ulusal İSİG örgütlenmesi, tüm çalışanları kapsamalıdır.

Ulusal İSİG örgütlenmesi, tüm çalışanları kapsamalıdır.

Tüm AB ülkelerinde işçilerin yükümlülükleri tanımlanmış olmakla birlikte mevzuat hükümlerince sonuçta sorumluluk işverene verilmiştir.

Tüm AB ülkelerinde işçilerin yükümlülükleri tanımlanmış olmakla birlikte mevzuat hükümlerince sonuçta sorumluluk işverene verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği tamamiyle Kamu eliyle yürütülmesi gereken bir hizmettir

Benim şahsi fikrim İş Sağlığı ve Güvenliği tamamiyle Kamu eliyle yürütülmesi gereken bir hizmettir. Çünkü Devlet kar -zarar denklemine takılmadan çalışan ile güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı odaklı hizmet sunmakla yükümlüdür. Bu sosyal devletlerin asli görevlerinden biridir.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (TİSH) kavramını tanımlamak hizmet sunumunu anlamayı kolaylaştırabilir.

Profesör Jorma Rantanen’in gündeme getirdiği TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ (TİSH) kavramını tanımlamak hizmet sunumunu anlamayı kolaylaştırabilir. TİSH mikro işletmeden, tarıma, orta büyüklükteki üretimden büyük endüstriyel işletmelere kadar tüm üretim alanlarında emeğe yönelik hizmetin olmazsa olmaz ögelerini içerir. Bu ilkelere uymak ve ulusal düzeyde, temel sağlık hizmetleri sunumu ile eklenmek koşulu gözetilerek ülkede, yerel gereksinimlere göre birden çok model kullanılabilir.

Ne bordrolu çalışmak iyi hizmetin garantisidir, ne OSGB de verilen hizmet otomatik olarak kötü hizmettir.

Ne bordrolu çalışmak iyi hizmetin garantisidir, ne OSGB de verilen hizmet otomatik olarak kötü hizmettir. Esas ortak sorun yönetim/yönetişim eksikliğidir. Hedef tanımlayan, bütçe – kaynak tahsis eden, planlama yapan, başarıyı izleyen, destekleyen, başarısızlığı analiz eden, çözüm üreten bir yönetim organizasyonu yoksa ne kadrolu istihdam edilenler ne OSGB üzerinden hizmet verenler bütünsel, köklü, sürekliliği olan çözümler üretebilirler.

Yurt dışına hekim göçü: Ne oluyor, ne yapmalı?

Yurt dışına hekim göçünü, nedenlerini, çözüm önerilerini Dr. Bayazıt İlhan Türk Amerikan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Rabia Gürses Özden ile 5 soru 5 cevap etkinliğinde ele aldı.

Dünya ve Türkiye Ekonomisi Nereye?

Türkiye ekonomisi bir yandan yüksek talep ve bunu besleyen yüksek borçlanma sürecini yaşarken, öbür yandan kur şoklarının tetiklediği bir maliyet enflasyonu ile karşı karşıya.

Kamu Üniversite Hastanelerini Bir Vida’ya Muhtaç Duruma Düşürdüler!-Dr.Ergün Demir

Kamu Üniversite Hastanelerini Bir Vida’ya Muhtaç Duruma Düşürdüler!-Dr.Ergün Demir

Nereden çıktı bu forum, neyin peşinde?

Forum Sağlık 2023 nedir, kimlerden oluşmaktadır, neyin peşindedir?

Prof. İskender Sayek ile tıp eğitimi - 1

Tıp Fakültesi sayısının artması, tıp eğitimi niteliğini doğrudan etkileyecek bir noktadır.